Civil Engineering CMU

คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

Statistical Characteristics of Streams in Northern Thailand
ชื่อผู้แต่ง: 
ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2545