Civil Engineering CMU

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็งยืดหยุ่นที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นทางเรขาคณิต

Development of a Computer Program for the Analysis of Elastic Frames with Geometric Nonlinearity
ชื่อผู้แต่ง: 
วงษ์เทพ ตั้งศิริกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2545