Civil Engineering CMU

การตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของโครงอาคารหลายชั้นที่มีคานถ่ายน้ำหนักที่ชั้นแรก

Seismic Response of Multistory Building Frames with Transfer Beams at First Story
ชื่อผู้แต่ง: 
จุรินธร อังเรขพาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2545