Civil Engineering CMU

แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในครัวเรือน ในเขตเมืองเชียงใหม่

Model of Fuel Energy Consumption for Household Vehicles in Chiang Mai Urban Area
ชื่อผู้แต่ง: 
พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. รังสรรค์ อุดมศรี
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2546