Civil Engineering CMU

การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินใต้ฐานแผ่วงกลมรับน้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฎีของไบออท

Consolidation of Soil Layer Beneath Circular Footing Subjected to Cyclic Loading by Biot Theory
ชื่อผู้แต่ง: 
ศุภชัย โอฬารกิจเรืองชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. สุเทพ นิ่มนวล
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2546