Civil Engineering CMU

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งน้ำและแผนการปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของโครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา

Optimum Target Area and Crop Pattern during the Dry Season for the Mae Kuang Irrigation Project
ชื่อผู้แต่ง: 
อังกูร ว่องตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ชัยธวัช เสาวพนธ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2546