Civil Engineering CMU

แบบจำลองสำหรับประมาณค่าการคายระเหยของหญ้าอ้างอิงและการคายระเหยจริงโดยเทียบจากข้อมูลที่วัดได้ในภาคสนาม

Model for Estimating Grass - Reference and Actual Evapotranspiration Derived from Field Measurement
ชื่อผู้แต่ง: 
สถาพร เตมีพัฒนพงษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2547