Civil Engineering CMU

กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน

Compressive Strength, Drying Shrinkage and Setting Time of Cement Mortar Containing Mae-Moh Weathered Fly Ash as a Partial Replacement for Portland Cement
ชื่อผู้แต่ง: 
ธีระพงษ์ ศรีเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2548