Civil Engineering CMU

การทำนายปริมาณน้ำรายวันไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม

Forecasting Of Daily Inflow to Large Reservoir in Upper Ping River Basin Using Artificial Neural Network
ชื่อผู้แต่ง: 
ภูวดล สุขขา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2548