Civil Engineering CMU

โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ระยะเวลาโครงการ: 
01/12/2004 - 30/11/2005
ปี: 
2548
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย