Civil Engineering CMU

ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง ที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์

A Proposed Modified ACI Mix Design Method for No-Slump Fly Ash Concrete with Superplasticizer
ชื่อผู้แต่ง: 
วุฒิพงศ์ จันทรศร
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2549