Civil Engineering CMU

การปรับวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของเอซีไอสำหรับคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยและสารลดน้ำอย่างแรง

Modification of ACI Mix Design Method for High-Strength Concrete with Fly Ash and Superplasticizer
ชื่อผู้แต่ง: 
เจษฎาพร ศรีภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2549
คำสำคัญ: