Civil Engineering CMU

โครงการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของกล่มจังหวัด : การวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ผู้เชี่ยวชาญ: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ระยะเวลาโครงการ: 
01/01/2006 - 30/09/2006
ปี: 
2549
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย