Civil Engineering CMU

ระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง

A Decision support system for budget allocation in Highway Maintenance
ชื่อผู้แต่ง: 
ธวัชสินธุ์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2550