Civil Engineering CMU

ผลของขนาดและปริมาณของทรายต่อการเกิดผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

Effect of Particle Size and Quantity of Sand on Crystallization of Calcium Silicate Hydrate and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete
ชื่อผู้แต่ง: 
กมลศิษฏ์ หอสุวรรณจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
วิทยานิพนธ์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2551