Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านราคา กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม

Cost Variance Analysis and Cost Risk Management Strategies: A Case Study of Mae Saloum Dam Project
ชื่อผู้แต่ง: 
สายัณห์ เหมืองสอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
การค้นคว้าแบบอิสระ
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2551