Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของวัสดุก่อสร้างแบบลีนโดยวิธีต้นทุนกิจกรรม

Supply Chain Analysis for Construction Material by Lean Concept Using Activity-Based Costing
ชื่อผู้แต่ง: 
ดุสิต ชอบจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ประเภทงานวิจัย: 
การค้นคว้าแบบอิสระ
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีปัญหาความล่าช้าจำนวนถึง 80% มีเหตุอันเนื่องมาจาก ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ การจัดซื้อไม่สามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ ได้วัสดุก่อสร้างขาดแคลนและราคาไม่แน่นอน ผู้ส่งมอบไม่สามารถจัดหาวัสดุและส่งมอบให้กับผู้รับเหมาได้ทันตามแผน มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซื้อขายสูง เนื่องจากระบบบริหารจัดการยังไม่ดีพอ และมีปัญหาด้านคุณภาพทาให้เสียเวลาในการส่งคืน งานวิจัยนี้จึงได้นาหลักการของลีน มาวิเคราะห์กระบวนการซื้อขายภายในบริษัทตัวแทนค้าวัสดุก่อสร้าง ทาให้เห็นถึงขั้นตอน หรือกระบวนงานต่างๆ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความสูญเปล่า ความสูญเปล่าเหล่านั้นโดยหลักการของลีนจะต้องพยายามกาจัดออกไป เนื่องจากเป็นตัวการสาคัญในการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับกระบวนการ รวมถึงทาให้ลูกค้าได้รับวัสดุล่าช้า ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน ผลของการวิจัยได้นาเสนอรูปแบบใหม่ของการซื้อขายวัสดุก่อสร้างตามแนวคิดของลีนที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการรอคอยภายในกระบวนการที่น้อยกว่าแบบเดิม ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่จะได้รับวัสดุเร็วขึ้น และทาให้ต้นทุนโดยรวมของห่วงโซ่อุปทานลดลง