Civil Engineering CMU

การอัดตัวระบายน้ำของดินเกือบอิ่มตัว ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลงตามเวลา

Consolidation of Nearly Saturated Soil Under Time – Dependent Loading
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนพล วัฒนาพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสาวิกา ลิ้มปะวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. สุเทพ นิ่มนวล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โครงการฉบับนี้ แสดงผลการวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การทรุดตัว ของชั้นดินเหนียวเอกพันธุ์เกือบอิ่มตัว ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายสม่ำเสมอเต็มผิวดิน โดยที่การบรรทุกน้ำหนักเพิ่มขึ้นเชิงเส้นถึงค่าสูงสุดแล้วคงตัว ชั้นดินมีความหนา จำกัดน้ำซึมออกจากผิวดินด้านบนได้แต่ด้านล่างซึมออกไม่ได้ ตัวแปรเสริมความดันน้ำในช่องว่างระหว่างเม็ดดินของชั้นดิน มีค่าเท่ากับ 1.0,0.95 ,0.9 ,0.85 และ 0.8 คิดการอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินตามทฤษฎีการอัดตัวระบายน้ำของ Conte ,E. and Troncone ,A. และวิเคราะห์ผลโดยวิธีผลต่างอันตะ ในรูปแบบเด่นชัด

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในช่วงเริ่มต้นของการอัดตัวระบายน้ำ เปอร์เซ็นต์การทรุดตัวเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรเสริมความดันน้ำลดลง แต่ในช่วงใกล้สิ้นสุดการอัดตัวระบายน้ำ เปอร์เซ็นต์การทรุดตัวภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลับลดลงเมื่อตัวแปรเสริมความดันน้ำลดลงและเมื่อตัวประกอบเวลาเพิ่มมากขึ้น ความแตกต่างก็น้อยลง ตัวแปรเสริมความดันน้ำมีผลมาก เมื่อตัวประกอบเวลาซึ่งตรงกับเวลาที่น้ำหนักบรรทุกถึงค่าสูงสุดมีค่าน้อย (เท่ากับ 0.005) และแทบไม่มีผลเลย เมื่อตัวประกอบเวลาซึ่งตรงกับเวลาที่น้ำหนักบรรทุกถึงค่าสูงสุดมีค่ามาก (เท่ากับ 10.000) เปอร์เซ็นต์การทรุดตัว มีค่าแตกต่างกันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  (เมื่อตัวแปรเสริมความดันน้ำเปลี่ยนจาก 0.8 ไป 1.0)