Civil Engineering CMU

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง

Computer Program for Design of Prestressed Concrete Girders
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอาทิตย์ หมีทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นนี้ใช้สำหรับการออกแบบหน้าตัดเพื่อรับโมเมนต์ดัด โดยทฤษฎีอิลาสติก ซึ่งเป็นการออกแบบในสถานะใช้งาน โดยโปรแกรมจะแนะนำระยะเยื้องศูนย์ (e)

หาจำนวนลวดเกลียวอัดแรงที่ควรใช้ และตรวจสอบหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีตด้วย และออกแบบโดยทฤษฎีกำลังประลัย ซึ่งเป็นการออกแบบที่จะป้องกันการวิบัติอันเนื่องมาจากน้ำหนักบรรทุกมากเกินไป โดยโปรแกรมจะตรวจสอบว่าต้องเสริมเหล็กเสริมธรรมดาหรือไม่ถ้าต้องเสริมจะต้องเสริมเท่าไร เมื่อได้หน้าตัดอย่างคร่าว ๆแล้วก็จะมีโปรแกรมออกแบบเหล็กรับแรงเฉือนโดยโปรแกรมจะบอกว่าเหล็กรับแรงเฉือนนั้นปริมาณเท่าไร จะอยู่ห่างกันเท่าไรและมีโปรแกรมออกแบบในส่วนปลายยึด ด้วยโดยโปรแกรมจะตรวจสอบหน่วยแรงแบกทานของคอนกรีตหลังแผ่นเหล็กสมอยึดและออกแบบเหล็กเสริมกันปริ ให้ด้วย

การดำเนินงานเริ่มจากศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรง และกำหนดขอบเขตการทำงาน แล้วทำการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมโดยเราใช้โปรแกรมMicrosoft Visual C# 2008 Express  Editionซึ่งใช้ภาษา C ในการเขียนเสร็จแล้วก็เริ่มลงมือออกแบบและทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์

ผลจากการเขียนโปรแกรมนั้น เราได้โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ ให้ค่าที่ถูกต้อง

ข้อจำกัดของโปรแกรมคือ ไม่สามารถออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงแบบต่อเนื่อง หรือคานในรูปแบบโครงสร้างคอมโพสิตได้ โปรแกรมนี้จะออกแบบได้เฉพาะหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม รูปตัวที หรือตัวไอได้เท่านั้นและโปรแกรมจะคำนวณโมเมนต์แบบ uniform load เท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องคำนวณโมเมนต์มาแล้วเปลี่ยนค่าโมเมนต์ที่โปรแกรมได้แสดงค่าไว้ให้