Civil Engineering CMU

แนวทางการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิษณุ ฟูวงศ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพีราวัชร์ เขียววาท
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

การศึกษาโครงงานครั้งนี้ แบ่งเป็น 2ส่วนคือ (1) การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในตัวเมืองในรูปแบบต่างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถสี่ล้อแดงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ทั้งด้านการบริหารจัดการขององค์กรและด้านการให้บริการแก่ลูกค้า (2) ศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารถสี่ล้อแดงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการแบ่งแผนยุทธศาสตร์เป็นด้านต่างๆ และทำการกำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน โดยที่ผลของการศึกษาที่ได้จะนำมาประเมินความเป็นไปได้และความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ก่อนที่จะทำการนำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ เพื่อขอคำแนะนำและชี้แนะ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดมาตรการในการพัฒนารถสี่ล้อแดงเชียงใหม่สู่ระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารงานของสหกรณ์และการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป