Civil Engineering CMU

การควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่

Cost Control of Building Contractors in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกรรณิการ์ ขอบเงิน
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวณัฐวดี สองห้อง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โครงงานฉบับนี้เป็นการศึกษาการควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับก่อสร้างอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการควบคุมค่าจ่าย การจัดทำงบประมาณและการอออกแบบระบบควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานซึ่งส่งผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยทำการศึกษาจากบริษัทตัวอย่างจำนวน 5บริษัท พบว่า บริษัทที่ได้ทำการศึกษา มีจำนวน 2บริษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีการใช้รหัสต้นทุน (cost code)ตามแบบมาตรฐานของ CSI Format Edition 2004 และได้นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล และควบคุมงบประมาณของโครงการ สำหรับอีก 1บริษัทเป็นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ มีการควบคุมเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช่จริงกับงบประมาณควบคุม และ 2บริษัทสุดท้ายเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีการควบคุมราคาจากการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช่จริงกับงบประมาณควบคุม  เช่นเดียวกันกับบริษัทขนาดกลาง จากการศึกษาพบว่า ทั้งบริษัทที่มีการใช้รหัสราคาและไม่ได้ใช้รหัสราคา มีรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงาน และปัญหาที่ส่งผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน แต่ทุกบริษัทก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้อยู่ในงบประมาณตามที่กำหนดได้

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์รูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละบริษัทและวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสีย และนำข้อดีข้อเสียมาใช้ในการออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานที่จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้รูปแบบขั้นตอนที่เหมาสมกับบริษัทผู้รับเหมาในเชียงใหม่แล้ว ยังได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขไว้ด้วย