Civil Engineering CMU

การศึกษาเรื่องขนาดของปล้องรับแรงเฉือนของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ทาบิทูเมน

Study of Bamboo Shear Key Size for Bitumen Based-Coating Bamboo Reinforced Concrete Slab
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐณรงค์ สุภาษา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวริทธิ์ อรุโณทยานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โครงการนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ ในขนาดของปล้องรูปแบบต่าง ๆ ว่าให้ผลในการรับแรงต่างกันอย่างไร โดยนำผลจากการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของตัวอย่างไม้ไผ่ในรูปแบบที่ทาบิทูเมนและไม่ทาบิทูเมน เพื่อมาเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่

ในโครงการนี้ได้ทำการหล่อแผ่นพื้นทั้งหมด 6รูปแบบ รูปแบบละ 1 แผ่น รวมเป็น 6แผ่น และผลการทดสอบที่ได้ ชี้ให้เห็นว่าพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปในรูปแบบ SN0ที่มีการเว้นระยะห่างจากข้อ 1 cm. มีการรับน้ำหนักบรรทุกได้มากที่สุด คือ 3670 kg จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมไม้ไผ่ไปพัฒนาเพื่อใช้ในอนาคตต่อไป