Civil Engineering CMU

โครงงานการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพที่ติดกับถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง: 
เนตินัย ซื่อสัตย์
ชื่อผู้แต่ง: 
ณาคมน์ อาษา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้เป็นการออกแบบระบบระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ อันประกอบไปด้วยพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 โดยอ้างอิงข้อมูลจากสภาพพื้นที่จริงและแผนที่ภูมิประเทศ จากนั้นทำการออกแบบด้วยวิธีเรชั่นแนล (Rational Method) รวมกับสมการของแมนนิ่ง (Manning’s Equation) ในการคำนวณหาอัตราการไหลสูงสุดเพื่อนำไปหาหน้าตัดของการระบายน้ำที่เหมาะสมต่อไป ในส่วนของการออกแบบระบบระบายน้ำ ได้ออกแบบเป็นทั้งประเภทท่อกลม และรางเปิดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  และในส่วนของรางระบายน้ำที่ติดกับถนนสุเทพได้ออกแบบเป็นระบบท่อลอดรูปสี่เหลี่ยมไว้ด้วย โดยเลือกใช้ค่า  Return Period เท่ากับ  10 ปี

การศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำครั้งนี้ ได้วางแนวท่อระบายน้ำตามแนวถนนจากภายในพื้นที่ โดยทิศทางการไหลของน้ำจะมารวมตัวกันที่ถนนสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดความลาดชันของท่อให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพราะต้องคำนึงถึงงบประมาณในการขุดดินด้วย จากนั้นจึงได้คำนวณหาขนาดหน้าตัดของระบบระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพต่อไป