Civil Engineering CMU

ความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานกรมโยธาธิการ พ.ศ.2550

The Strength of advertising in Chiang Mai under the Public Work Department standards in 2007
ชื่อผู้แต่ง: 
ภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
สถาพร วังรุ่งโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้ศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณา ที่มีรูปแบบเป็นโครงถัก (Truss) และเสาที่มีลักษณะเป็นโครงถัก โดยใช้โปรแกรม SAP2000 มาช่วยในการวิเคราะห์แรงและออกแบบโครงถักโดยใช้ทฤษฎีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Strength Design) ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดังกล่าวนี้ จะสมมุติให้โครงถักมีคุณสมบัติเป็นโครงข้อหมุนสามมิติ (Space Truss) และใช้ข้อกำหนดในการออกแบบเป็น AISC-ASD89 โดยจะทำการออกแบบเปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงลมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กับ มยผ.1311-50 จากผลการวิเคราะห์และออกแบบพบว่า แรงลมที่คำนวณจาก มยผ.1311-50มีค่าความเสียต่อชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น 1-1.5 เท่าเมื่อเทียบค่าแรงลมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527)ดังนั้นการวิเคราะห์แรงลมตาม มยผ.1311-50 จะให้ค่าความปลอดภัยมากกว่ากฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) เพราะคิดแรงลมตามสภาพความเป็นจริง รวมถึงทิศทางที่แรงลมกระทำต่อแผ่นป้ายด้วย