Civil Engineering CMU

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก

Computer Program for Design of Reinforced Concrete Footing on Pile
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนาคาร ศรีฝั้น
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2552
บทคัดย่อ: 

 

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อพัฒนาและศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพาะ เขียนโปรแกรม และพัฒนาให้สามารถใช้งานง่าย และให้ผลลัพท์เป็นที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ข้าใจ และง่ายต่อการนำไปใช้จริง โดยตัวโปรแกรมเองสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เลย โดยไม่ต้องทำการรันโปรแกรมให้ต้องกลับมาเริ่มต้นใส่ข้อมูลใหม่ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โปรแกรมออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ ทำขึ้นภายใต้พื้นฐานของวิธีกำลัง(Ultimate Strength Design Method: SDM) เป็นหลัก ซึ่งวิธีให้กำลังนี้ ยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันประหยัดกว่า และทันสมัยกว่าวิธีหน่วยใช้แรงงาน(Working Stress Design Method)อีกทั้งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันควบคู่ไปกับมาตรฐานว.ส.ท.  ในส่วนของเหล็กเสริมที่ใช้ในโปรแกรม จะเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย

  สำหรับโปรแกรมการออกแบบนี้ จำคำนวนปริมาณเหล็กเสริมออกมาได้ 2ขนาด ซึ่งการใส่เหล็กให้ประหยัดนั้นอาจใช้เหล็กเสริมหลายๆขนาดรวมกัน แต่ผู้จัดทำเห็นว่ามีปัจจัยในขั้นตอนการทำงานที่จะมีผลต่อการเลือกใช้ขนาดของเหล็กเสริม เช่น ระยะห่างของเหล็กเสริมต้องมากพอที่จะเทคอนกรีตได้ การวางเหล็กเสริมซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเทคอนกรีต เป็นต้น การใช้เหล็กเสริมขนาดเดียว หรือ 2ขนาดจะทให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น