Civil Engineering CMU

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน

ปี: 
2552
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์