Civil Engineering CMU

การศึกษาลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่

Transportation Characteristics of Foreigner Tourists in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พิชญ์ บุญญะศานต์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย สุภรุจ สุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีการเก็บข้อมูล คุณลักษณะ ประเภท และสถานที่ตั้งของที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเก็บข้อมูล คุณลักษณะ และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตการศึกษาอยู่ในบริเวณภายในคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจการวิจัยนี้แบ่งเป็นสองส่วน 1) ใช้แบบสำรวจ ออกสำรวจข้อมูลสถานที่พักแรม ตามข้อมูลรายชื่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  2)  การสำรวจแบบ O-D Survey นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่                การวิจัยพบว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถคาดคะเนได้ เป็นแบบแผน คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว และประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว และปริมาณการใช้เงิน  มีผลต่อการเลือกใช้วิธีการเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ  มีลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน                ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปวิเคราะห์อธิบาย ลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และใช้สำหรับการ คาดคะเนลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การวิจัยพบว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถคาดคะเนได้ เป็นแบบแผน คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว และประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว และปริมาณการใช้เงิน  มีผลต่อการเลือกใช้วิธีการเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ  มีลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปวิเคราะห์อธิบาย ลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และใช้สำหรับการ คาดคะเนลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีการเก็บข้อมูล คุณลักษณะ ประเภท และสถานที่ตั้งของที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเก็บข้อมูล คุณลักษณะ และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตการศึกษาอยู่ในบริเวณภายในคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจการวิจัยนี้แบ่งเป็นสองส่วน 1) ใช้แบบสำรวจ ออกสำรวจข้อมูลสถานที่พักแรม ตามข้อมูลรายชื่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  2)  การสำรวจแบบ O-D Survey นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่

การวิจัยพบว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถคาดคะเนได้ เป็นแบบแผน คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว และประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว และปริมาณการใช้เงิน  มีผลต่อการเลือกใช้วิธีการเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ  มีลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปวิเคราะห์อธิบาย ลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และใช้สำหรับการ คาดคะเนลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ: