Civil Engineering CMU

การบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมา

Occupational Health and Safety Management in Construction Project
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิทยา แก้วคำแสน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการและตรวจสอบสิ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง หัวข้อที่นำมาศึกษาเบื้องต้นนั้น เป็นการศึกษาในด้าน ความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และ ความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยการศึกษาจากโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Aซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เป็นเวลา 1 เดือน  และโครงการ Bซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เป็นระยะเวลา 1 เดือน

จากการเก็บข้อมูลพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดในโครงการก่อสร้าง A มีปัญหาในหลายด้านมากกว่าโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุง B แต่ทั้งสองโครงการก็ยังถือว่ามีการบริหารและควบคุม ความปลอดภัยในการก่อสร้างที่ยังไม่ดีพอ ทั้งนี้ถ้าหากทางผู้ที่เกี่ยวตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยควรนำหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปปรับใช้ในงานก่อสร้าง น่าจะทำให้โครงการก่อสร้างมีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น