Civil Engineering CMU

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในเมืองเก่าเชียงใหม่

GIS Application for Finding Optimal Routes in Chiang Mai Old Town
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสรารัตน์ แสงศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการใช้ยานพาหนะเดินทางไปยังวัดเก่าแก่ที่มีอยู่ทั้งหมด 36วัด ในเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยได้ทำการศึกษาจากวัดที่มีอายุมากที่สุด ไปยังวัดที่มีอายุน้อยที่สุด ที่มีเงื่อนไขทางด้านจราจรเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลเชิงภาพและเชิงบรรยายประกอบไปด้วย แผนที่ในเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลการจราจร ข้อมูลของวัด เพื่อสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลโครงข่ายถนนที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการ แก้ไข ปรับปรุง สืบค้น วิเคราะห์ แสดงผล และ รายงานผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการศึกษานี้ได้ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGISDesktop 9.2 ในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลโครงข่ายถนน ผลการศึกษาพบว่าการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมโดย GISได้แสดงให้เห็นว่า GIS เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาการเดินทางโดยยานพาหนะ มีความสะดวกและรวดเร็ว