Civil Engineering CMU

การศึกษาเบื้องต้นของการสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่

A Preliminary Study on Implementation of Bangkok – Chiang Mai High Speed
ชื่อผู้แต่ง: 
นายฐาปนิก อริยานนท์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณรงค์ศักดิ์ เกตแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การศึกษาโครงงานเรื่อง รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ –เชียงใหม่ นี้ ได้ศึกษาถึงการหาแนวทางในการนำ ระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้ในภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันการเดินทางโดยรถไฟในภาคเหนือ มีประชากรเดินทางกันหนาแน่น และเกิดปัญหาในด้านการให้บริการแก่ประชากรมาก ด้วยเหตุแรงจูงใจตรงนี้จึงทำให้ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาความเหมาะสมในการนำระบบรถไฟความเร็วสูง มาใช้ในภาคเหนือ

ในการศึกษาหาการนำระบบรถไฟความเร็วสูง มาใช้ได้ศึกษารถไฟความเร็วสูงอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบ ชินคันเซ็น ของญี่ปุ่น และระบบ ทีจีวี (TGV) ของ ฝรั่งเศส โดยได้พิจารณาเป็นส่วน ๆ คือ ระบบหัวรถจักร,ระบบการวางราง,ระบบสัญญาณไฟ,การวางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ และการประมาณราคาการสร้างเส้นทาง เพื่อหาว่าระบบไหนเหมาะสมแก่การนำมาใช้เป็น รถไฟความเร็วสูงสายเหนือ

ในการศึกษาโครงงานฉบับนี้ได้สรุปว่า ระบบหัวรถจักรที่ควรเป็นคือระบบ EMU ระบบการวางรางใช้เทคโนโลยีการวางรางของ TGV ระบบสัญญาณไฟใช้ของ ทีจีวี (TGV) การวางเส้นทางใช้เป็นทางคู่และจะใช้เส้นทางเดิม จาก กรุงเทพ –อุตรดิตถ์ และ ลำพูน –เชียงใหม่ แต่ในช่วง อุตรดิตถ์ –ลำพูน มีการวางแนวเส้นทางใหม่ โดยแนวเส้นทางใหม่จะมีการ เจาะอุโมงค์ 9 อุโมงค์ และสร้างสะพาน 5 สะพาน โดยระยะทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ กรุงเทพ –เชียงใหม่ จะมีระยะทาง 679 กิโลเมตร และผลการประมาณราคาเบื้องต้นของการสร้างทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ (ก่อสร้างทางคู่ แบบมาตรฐาน อุโมงค์ และสะพาน) มีค่าเท่ากับ 127,648.63 ล้านบาท