Civil Engineering CMU

พฤติกรรมขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางแยกเมืองเชียงใหม่ภายใต้การรณรงค์ความปลอดภัยจราจร

ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐพล สุริยา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรชัย ดำเนินกิตติกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงการนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่อง จากโครงการ “พฤติกรรมขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยที่ทางแยกเมืองเชียงใหม่ภายใต้การรณรงค์ความปลอดภัยจราจร” ของสำนักงานป้องกันอุบัติภัยจังหวัดเชียงใหม่ ปี พศ.2553 โดยสำนักงานฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และผู้ขับขี่ไม่ฝ่าสัญญาณไฟ จากการสนับสนุนโดยสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)โดยทำการศึกษาในระหว่างเดือน มกราคม –พฤษภาคม 2553

การศึกษาในโครงการนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อติดตามผลพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ขับขี่หลังจากที่การรณรงค์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 2-3 เดือน โดยได้สำรวจข้อมูลในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2553 และวิเคราะห์ผลในทางสถิติต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านมา ในการศึกษาโครงงานนี้ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่อเนื่องโดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากค่าเฉลี่ยของประชากร(Hypothesis Testing on Equality of Two Mean)และเพิ่มการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี       Pair-t-test เพื่อเปรียบเทียบผลของการทดสอบทางสถิติทั้ง 2 วิธี

จากข้อมูลการสำรวจพบว่าอัตราผู้ขับขี่รถยนต์มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟมากกว่ารถจักรยานยนต์ โดยอัตราผู้ขับขี่รถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟประมาน 3 – 7% ของผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งหมด ในขณะที่รถจักรยานยนต์พบว่ามีอัตราฝ่าสัญญาณไฟประมาน 2-5% ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ทั้งหมด และอัตราการฝ่าฝืนการสวมหมวกนิรภัยก่อนการรณรงค์ และหลังการรณรงค์มีค่าเท่ากับ 19% และ 15%

การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ขับขี่สวมหมวกมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น 95%  เทียบกับช่วงก่อนรณรงค์ และผู้ไม่สวมหมวกในเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงประมาน 2-3 เท่า ส่วนการรณรงค์ในส่วนของการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ไม่ปรากฎว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น แบบมีนัยสำคัญที่ค่าความเชื่อมั่น 95%