Civil Engineering CMU

การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก

ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงษ์ ชำนาญ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายโอภาส สาธิตพัฒนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงการนี้เป็นการศึกษาการออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากภายนอกที่ไหลผ่านท่อลอดถนนตรวจการณ์เข้าสู่พื้นที่ฝั่งด้านตะวันตกของสนามบิน โดย Rational methodเพื่อหาอัตราการไหลสูงสุด รวมกลับ Manning’s Equation เพื่อหาขนาดพื้นที่หน้าตัดของรางระบายน้ำ

ในการออกแบบครั้งนี้ ได้ออกแบบทั้ง ขนาดท่อลอด และขนาดรางระบายน้ำเปิดรูปคางหมู โดยเลือกใช้ Return period = 5 ปี ใช้ค่าความลาดชันของท่อเท่ากับ 0.5%และความชันของรางระบายน้ำเปิดเท่ากับ 0.15%