Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้รถโดยสารสี่ล้อแดงเชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง: 
นายพงศธร อุปถัมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

ในโครงงานนี้ ได้ศึกษาทัศนคติผู้เดินทางที่มีต่อระบบรถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ จากคุณลักษณะของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระบบรถสี่ล้อแดงจากกลุ่มผู้ใช้บริการรถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ในภาคสนาม เพื่อนำมาประเมินความสำคัญของคุณลักษณะของระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับนโยบายปรับปรุงระบบรถสี่ล้อแดงให้ดีขึ้น เพื่อส่งผลให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นและลดจำนวนยานพาหนะบนถนน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเป็นการแก้ไปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ในการศึกษาโครงงานฉบับนี้ได้ใช้ทฤษฎีแบบจำลองการวิเคราะห์ทัศนคติ (Attitude Model) ซึ่งในสาขาวิศวกรรมขนส่งนั้น การวิเคราะห์ปัญหาทัศนคติและการเลือกทางเลือก นิยมใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) ที่มีพื้นฐานมาจากงานด้านการวิเคราะห์การตลาดและเศรษฐศาสตร์มิติ (Marketing and Econometrics) แบบจำลองที่ทำการศึกษาคือ แบบจำลองทัศนคติ โดยแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์สร้างในรูปแบบแบบจำลองโลจิต (Logit Model) คือ แบบจำลอง Ordered Logit โดยที่ตั้งสมมติฐานว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถคิด/ประเมิน เป็นระดับขั้นสำหรับการศึกษาทัศนคติเลือกใช้ตัวแปรอิสระ คือ เพศ  อายุ พฤติกรรมของพนักงานขับรถ และความสะดวกสบายของห้องโดยสารโดยพิจารณาจากค่าCorrelationของแต่ละตัวแปรอิสระ พบว่าผู้ใช้บริการนั้นให้ความสำคัญต่อความสะดวกสบายสูงกว่าพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ระดับทัศนคติความพึงพอใจต่อรถสี่ล้อแดงโดยรวมเพศชายจะมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง และพบว่าในผู้ที่มีอายุมากนั้นระดับทัศนคติความพึงพอใจต่อรถสี่ล้อแดงจะมีความพึงพอใจมากกว่า ในผลการศึกษาของแบบจำลอง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในด้านของความสะดวกบายของห้องโดยสาร พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมเปลี่ยนไปอยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก