Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติ

Analysis of Effect of Yield Strength on Buckling capacity of Irregular Section Cold – Formed Steel Columns
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปัญญา แย้มโพธิ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปิยะพงษ์ วงค์เมธา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

 

โครงงานนี้ เป็นการวิเคราะห์ผลของกำลังครากเหล็กต่อกำลังโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการโก่งเดาะเนื่องจากแรงอัดแบบร่วมศูนย์ของเสาเหล็กรีดเย็นกำลังสูงหน้าตัดไม่ปกติซึ่งใช้โปรแกรมวิเคราะห์ร่วมในการวิเคราะห์ด้วยวิธีFinite Element Method  และ วิธี Finite StripMethod

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม CUFSMค่าความสามารถในการรับแรงอัดของเสาเหล็กที่หน้าตัดและความยาวต่างๆ กันนั้น จะมีค่าน้อยกว่าการใช้โปรแกรม ANSYSวิเคราะห์เสมอ ซึ่งการวิเคราะห์โดยโปรแกรม ANSYSเมื่อเปรียบเทียบเสาสั้นและเสายาวปานกลางจากหน้าตัดเสาขนาดเท่ากันแล้วพบว่าเมื่อค่ากำลังครากของเหล็ก(Yield Strength)มีค่ามากขึ้นความสามารถในการรับแรงกดก็จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สำหรับเสายาวพบว่าค่ากำลังครากของเหล็ก(Yield Strength)มีผลไม่มากต่อความสามารถในการรับแรงกดเนื่องจากเสายาวส่วนมากจะเสียรูปเนื่องจากการโก่งเดาะทั้งหมดเสมอและสำหรับรูปร่างของหน้าตัดนั้นมีผลต่อการรับแรง คือเมื่อหน้าตัดมีส่วนของขอบเม้มมากก็จะสามารถรับแรงกดได้มาก ซึ่งส่วนขอบเม้มนี้จะช่วยในการให้ความแข็งแรงแก่เสา และทนต่อการโก่งเดาะทางด้านข้างของเสาด้วย