Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พุฒิพงศ์ อภิวงศ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศิวกร พรปิยะรังสี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรีโดยทางคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจโครงสร้างของบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรีพร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของแรงภายในชิ้นส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยแรงตามแนวแกน, แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดโดยใช้โปรแกรม SAP2000ช่วยในการวิเคราะห์

การศึกษาและวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ, ขนาดของแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้าง และระยะความกว้าง สูง ยาวของบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี 2) การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง 3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม โดยการนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจำลองเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าแรงภายในชิ้นส่วน คือแรงตามแนวแกน, แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด โดยทางผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ โดยวิธีหน่วยแรงกำลัง (Ultimate Loads) ซึ่งแต่ละหลักการได้นำชนิดของแรงคือ  1) น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead load) 2)น้ำหนักบรรทุกจร (Live load) 3) แรงที่เกิดจากแรงดันน้ำแนวนอนและแนวตั้ง (Water pressure) 4) แรงดันดินของดินเชียงใหม่ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 5) แรงดันดินของดินกรุงเทพฯทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  ซึ่งค่าที่ได้แสดงจะเป็นผลของแรงที่สำคัญของแต่ละชิ้นส่วน และตำแหน่งที่สำคัญของโครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรี

จากการศึกษาทางคณะผู้จัดทำได้สรุปค่าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างบ่อหมักน้ำเสียรูปวงรีโดยได้แบ่งค่าข้อมูลตามชิ้นส่วนของโครงสร้าง, แบ่งตามแต่ละกรณีของแรงที่กระทำของโครงสร้าง และตำแหน่งของชิ้นส่วนนั้น ๆ เช่น คาน กำแพง พื้น เป็นต้น โดยค่าข้อมูลที่ได้สรุปไว้จะกล่าวเฉพาะค่าที่สำคัญหรือค่าที่สูงสุด ซึ่งทางผู้จัดทำคาดว่าโครงงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิธีการออกแบบโครงสร้างและเป็นตัวอย่างข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป