Civil Engineering CMU

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่

The Development of GIS Database for Chiang Mai Old Town
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพชร ประเสริฐศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงศ์ พลธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่มุ่งเน้นในการสร้างฐานข้อมูลของวัดภายในคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้โปรแกรมArcGISซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะแสดงทั้งรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบของ ข้อมูลเชิงภาพ 2 มิติและ 3 มิติ และข้อมูลเชิงบรรยายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลต่างๆในโปรแกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่เกิดการทรุดโทรมเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น