Civil Engineering CMU

ข้อมูลการยกอาคารของผู้รับเหมารายย่อย

Hydraulic House Lifting Data for Small and Medium-Scale Contractors
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย นรุตม์ พรมอุทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาหลักการและวิธีการในการยกอาคาร เริ่มจากการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับการทรุดตัวของโครงอาคารและหลักการเคลื่อนตัวของดิน สังเกตการถึงการทรุดตัวการซ่อมแซมฐานรากอาคารและการยกอาคารจากโครงงานที่เคยมีมาก่อนและจากบทความและ งานวิจัยต่างๆ ใช้เป็นหลักการในการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นทำการเก็บข้อมูลจากโครงการยกบ้านพักอาศัย 3 แห่งดังนี้ ศาลาไม้ขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์ บ้านพักอาศัยที่เขาดาวเรืองจังหวัดอุทัยธานี และบ้านพักอาศัยที่เขากวางทองจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลการยกอาคารประกอบด้วย คนงาน ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงาน  รวมถึงการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน โดยแบ่งประเภทของงานและสรุปอัตราผลิตผลการทำงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประยุกต์ใช้กับโครงการอื่นๆ เพื่อให้โครงการสามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ