Civil Engineering CMU

ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1

ชื่อผู้แต่ง: 
นายปัญจโชค จิตราภิรมย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวรัชฎาพร ธิสาไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้เป็นการรังวัดเพื่อหาค่าระดับพื้นผิวถนนของแยกต่างๆ ในเขตเทศบาลเชียงใหม่  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลค่าระดับพื้นผิวถนนดั้งกล่าวเอาไว้  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำข้อมูลมาใช้สำหรับอ้างอิงหรือนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมด้านแหล่งน้ำ และวิศวกรรมด้านการขนส่งได้

การปฏิบัตินั้นได้มีการตรวจสอบกล้องระดับที่เรียกว่า Two pegs test เพื่อตรวจสอบแนวเล็งว่าอยู่ในแนวราบหรือไม่ ก่อนที่จะนำกล้องระดับไปใช้งาน ในการทำงานของหมุดระดับใช้วิธี Double run โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนบรรจบไม่เกิน 12 มม.*(K^(1/2))โดยหมุดระดับเริ่มอยู่ที่หมุดหลักฐานอ้างอิงบริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"