Civil Engineering CMU

ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2

ชื่อผู้แต่ง: 
นายกตัญญู เขจรนันทน์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกิตติยา พรมมา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

 

โครงงานนี้เป็นการังวัดค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่าง ๆ โดยมีถนนสายต่าง ๆ ดังนี้ ถนนห้วยแก้ว ถนนมณีนพรัตน์ ถนนศรีภูมิ ถนน ศิริมังคลาจารย์ ถนนสุเทพ ถนนพระปกเกล้า ถนนอินทรวโรรส ถนนสิงหราช ถนนอารักษ์ ถนนบุญเรือง

ในงานรังวัดนั้นใช้วิธีการทำงานระดับโดยตรง กล้องระดับที่ใช้ได้ทำการตรวจสอบแนวเล็งของกล้องด้วยวิธี  Two pegs test ในการทำงานระดับของหมุดระดับเป็นงานระดับวงจรปิด กำหนดความคลาดเคลื่อนบรรจบไม่เกิน 12mm*(k^(1/2))โดยใช้หมุดระดับเริ่มต้น ของกรมแผนที่ทหาร คือหมุด BMP947(Principal Bench Mark)ซึ่งเป็นหลักฐานชั้น 1 มีค่าระดับเท่ากับ 327.5282 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งฝังอยู่บริเวณหน้าตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่