Civil Engineering CMU

การบริหารจัดการแรงจูงใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในงานก่อสร้าง

Motivation Management for Construction Workers
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจิรวัฒน์ ชลธาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะกระทำสิ่งใด ต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทำสิ่งนั้น เช่นเดียวกัน การที่คนงานก่อสร้างจะเกิดความต้องการที่จะทำงานหรือทำงานอย่างตั้งใจ ก็ต้องอาศัยแรงจูงใจในการทำงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นโครงการก่อสร้างที่ต้องการผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางเอาไว้ จึงต้องมีการบริหารจัดการแรงจูงใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในงานก่อสร้างให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาวิธีบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คนงานของโครงการก่อสร้าง 2 โครงการรวมกันทั้งหมด 106 คน และทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 7: 30-17: 30 น. ของวันทำงานของคนงาน

จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทำงานของคนงานทั้ง 2 โครงการ โดยภาพรวมแล้วคนงานโครงการ A ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุดส่วนคนงานโครงการ B ให้ความสำคัญกับค่าตอบแทน และสวัสดิการมากที่สุดและแรงจูงใจในการทำงานของคนงานก่อสร้างนั้นมาจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก อย่างที่ยกมาคือเรื่องของ เพศ อายุ ภูมิลำเนา การมีครอบครัว งานที่ทำ และระยะเวลาที่ทำงานมา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแรงงานในงานก่อสร้างจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆอย่างในการเลือกวิธีบริหารจัดการแรงจูงใจของคนงาน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น