Civil Engineering CMU

การศึกษาปริมาณจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TRAFFIC VOLUME STUDY IN CHIANGMAI UNIVERSITY CAMPUS
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปิยะพงษ์ เกื้อเกิน
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสุริยา หรินทะชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

 

จากทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าปริมาณจราจร(Traffic Volume)ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นน่าสนใจมาก เนื่องจากปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีความคับคั่งมาก อีกทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและความผันแปรหรือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อน ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจส่วนนี้และได้ทำการศึกษาปริมาณจราจรและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรอย่างจริงจังและชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่น่าเสียดายที่เวลาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีอยู่มีอย่างจำกัด การศึกษาทำโครงงานจึงทำได้ในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นขอบเขตการศึกษาทำโครงงานจึงเป็นเพียงแค่การศึกษาปริมาณจราจรและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรที่ประตูหลังมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งการศึกษานั้นนอกจากจะทำการศึกษาเพียงปริมาณและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงปริมาณแล้ว ทางผู้จัดทำยังได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อจำนวนและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรของการเปิดใช้นโยบายบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยอีกด้วย