Civil Engineering CMU

การบริหารจัดการวัสดุหน้างาน

The Management of In-place Materials
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย สินสวัสดิ์ เมธีรัตนโสภณ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ธนิต เชิดบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการการจัดการวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างมี 2ประการดังนี้1.ทางด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้างและ 2.ทางด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อซึ่งทำการศึกษาจากโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์หาปัญหาจากเอกสาร(Documentary Analysis) ที่รวบรวมจากกระบวนการการจัดการวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างนำมาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลต่างวัสดุทางตรง(Material Variance Analysis) ซึ่งได้แก่ผลต่างด้านราคา(Price Variance) เพื่อสรุปหาปัญหาในด้านการจัดซื้อและผลต่างด้านปริมาณ(Quantity Variance) เพื่อสรุปหาปัญหาด้านการวางแผนและควบคุมการใช้จากนั้นทำการสรุปหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา