Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์การรับแรงตามแนวแกนของเสาหลักกลวงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรางน้ำคู่ภายใต้แรงกระทำสลับทิศตามแนวแกน

Analysis of Square and Double-C Steel Columns Under Axial Cyclic Loading
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณฤทธิ์ ขจรฤทธิ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนฤเบศ วัดแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

 

โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษากำลังรับแรงตามแนวแกนของเสาเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมกลวงและหน้าตัดเหล็กรูปตัวซีประกบเชื่อมตามแนวยาว (Double Light Lip Channel)โดยในรายงานโครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นสองส่วนคือ 1) วิเคราะห์กำลังอัดของวัสดุทั้งสองชนิดโดยใช้โปรแกรม ANSYS 11.0 2) ใช้โปรแกรม ANSYS 11.0 วิเคราะห์โดยการให้แรงกระทำสลับทิศแก่ตัวอย่างเสาทั้งสองชนิด โดยมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเสาโดยการเพิ่มความยาวขนาด 250, 500, 1000มิลลิเมตร

ผลการวิเคราะห์การให้แรงสลับทิศจากโปรแกรม ANSYS 11.0 นั้นรูปแบบการเสียหายจะเกิดการโก่งเดาะเฉพาะที่ (Local Bucking) ขึ้นบริเวณกึ่งกลางของเสา และแบบจำลองจะสามารถรับแรงกระทำแบบสลับทิศได้อีกจนกระทั่งมีกำลังสูงสุดเท่ากับกำลังประลัยของแบบจำลองแล้วกำลังจะลดลงเรื่อยๆ

ในการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์ระหว่างเสาเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมกลวงและหน้าตัดเหล็กรูปตัวซีประกบเชื่อมตามแนวยาว จะพบว่าการรับแรงดึงครากและประลัยรวมทั้งกำลังอัดของเสาเหล็กหน้าตัดเหล็กรูปตัวซีประกบเชื่อมตามแนวยาว จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเสาเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมกลวง และค่ากำลังที่ได้จากการวิเคราะห์มีผลใกล้เคียงกับการทดสอบจริง