Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวในโครงสร้างอาคารเรียนสูงสี่ชั้น

Earthquake Force Analysis of Four-Story School Building
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจิตรพล อินเอี่ยม
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีรพงศ์ กิตติรัตนไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้เป็นปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 251499(Civil Engineering Project) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่ออาคารเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้โปรแกรม SAP2000 ในการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบ แรงกระทำเนื่องจากแผ่นดินไหวระหว่างระบบมาตรฐาน IBC2006กับระบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานกฎกระทรวงฉบับที่49 (พ.ศ.2540)ซึ่งได้ใช้อาคารตัวอย่างเป็นอาคารเรียน4ชั้นของโรงเรียนสาธิตเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบดังกล่าว

การศึกษาและวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม และการใช้งานของอาคาร 2) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SAP2000 โดยนำน้ำหนักของวัสดุที่คำนวณได้ใส่ลงในโปรแกรม แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับแรงแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาแรงภายในและนำไปเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานต่างๆ

จากผลการวิเคราะห์ของโครงงานพบว่าผลกระทบของแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวของระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง จะให้ค่าที่มากกว่า ผลกระทบของแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวของระบบ IBC 2006 โดยเปรียบเทียบจากค่าแรงตามแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์