Civil Engineering CMU

การปรับปรุงข้อมูลเชิงอรรถอธิบายภูมิสารสนเทศสำหรับวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่

The Improvement of GIS Attribute Data for Temples in Chiang Mai Old Town
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว ดวงฤดี อุดสม
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว ถิรนันท์ บุญยืน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์วัดเชิงประวัติศาสตร์ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยฐานข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วย ข้อมูลวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ข้อมูลประเภท ลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ  ลักษณะรูปทรงและรายละเอียดของเจดีย์ ภายในวัดในคูเมืองเชียงใหม่

 โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศที่นำมาใช้คือ ArcGIS Desktop9.2 ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย ได้แก่ ArcCatalog,ArcScene และ ArcMap โปรแกรมเหล่านี้เป็นระบบที่จัดทำฐานข้อมูลในลักษณะแผนที่ ข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติ ข้อมูลเชิงภาพ ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลลักษณะเชิงตาราง ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโปรแกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่เกิดการทรุดโทรม สามารถนำเอาข้อมูลมาใช้พิจารณาประกอบการเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาซ่อมแซม เพื่อให้ใกล้เคียงกับวัสดุเดิม และให้การบูรณสิ่งก่อสร้างเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ