Civil Engineering CMU

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่าง ผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยในการก่อสร้างอาคาร

Coordination Problems and Solutions between Main contractor and Sub contractor in Building Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

ปัจจุบันการก่อสร้างในประเทศมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ในการก่อสร้างอาคารมีงานหลาย     ประเภท เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม  งานตกแต่ง งานระบบไฟฟ้า  ประปา  ปรับอากาศ     การขนส่งด้วยลิฟต์ ฯลฯ  ทำให้โครงการมีย่อมมีผู้รับเหมาที่มีความชำนาญแต่ละด้าน เมื่อมาทำงานร่วมกันย่อมต้องเกิดปัญหา หากขาดระบบการประสานงานที่ดี จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ     โครงการ  ปัญหาในการประสานงานสามรถลดน้อยลงได้หากผู้รับเหมามีการทำงานร่วมกันที่ดี

การศึกษาโครงงานนี้เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางลดปัญหาการประสานงานในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อย โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อ คือ   วิธีการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อย และปัญหาและแนวทางลดปัญหาการประสานงานโดยเน้นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นข้อมูลในการศึกษาโครงงานได้จากการ            ใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง

 จากการศึกษาพบว่าผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยมีการประสานงานการประสานงาน   โดยวิธีการกำหนดหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนส่วนปัญหาการ ประสานงานที่มีความสำคัญมากที่สุดของผู้รับเหมาทั้งสองฝ่าย คือ  การตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบก่อสร้าง  การแก้ไขแบบก่อสร้าง และการกำหนดมาตรฐานการยอมรับงาน  นอกจากนี้ได้  นำเสนอ  แนวทางแก้ไขปัญหาการประสานงานโดย    สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ร่วมกันจากประสบการณ์ทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายใช้เป็นรูปแบบการประสานงานระหว่างกัน