Civil Engineering CMU

แบบจำลองโครงสร้างของอาคารสำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัต

Modeling of Structural Building for Dynamic Response AnalysisModeling of Structural Building for Dynamic Response Analysis
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีระศักดิ์ สุขใจ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวสันต์ สุวรรณ์การ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การศึกษาวิธีการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารสำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัต(Modeling of Structural Building for Dynamic Response Analysis) โดยใช้หลักการ Similitude Law มาเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นข้อกำหนดในการสร้างแบบจำลองดังกล่าวขึ้นมา และการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารนี้สร้างขึ้นในโปรแกรมไฟไนท์อิลิเมนท์ SAP2000 โดยมีการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารสองส่วน คือแบบจำลองโครงสร้างอาคารขนาดจริงและแบบจำลองโครงสร้างอาคารย่อส่วน จากนั้นจะทำการวิเคราะห์โดยคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอดีต Time History Analysis แล้วนำผลการทดสอบทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยผลการทดสอบนี้จะแสดงออกมาเป็นลักษณะรูปแบบกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา กับ ระยะการเคลื่อนที่ของโครงสร้างอาคาร, อัตราเร่ง และความเร็ว และจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผลการทดสอบแสดงออกมาเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงสรุปได้ว่าการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ผลการทดสอบเป็นไปตามหลักการของ Similitude Law