Civil Engineering CMU

กำลังอัดตามแนวแกนของผนังอิฐดินดิบ

Axial load capacity of adobe mud brick walls
ชื่อผู้แต่ง: 
นายฐิติพงษ์ ศรีชูชาติ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอรรคพล พุ่มพวง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

 

ในการก่อสร้างบ้านดินสิ่งที่จะทำให้โครงสร้างของบ้านดินนั้นแข็งแรงก็คือ ผนังดินเพราะว่าผนังดินเป็นตัวสำคัญที่จะรับน้ำหนักและทำให้บ้านมั่นคงอยู่ได้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับว่าผนังดินนั้นแข็งแรงและจะสามารถรับน้ำหนักของตัวบ้านดินได้

งานวิจัยนี้ เป็นการทดสอบผลการรับน้ำหนักของผนังดินโดยดินที่ในการทดสอบทั้งหมดของงานวิจัยนี้นำมาจาก อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดินที่นำมานั้นเป็นดินประเภทดินร่วนปนตะกอนทราย (Silt Loam)ก้อนอิฐดินดิบที่ผสมดินต่อแกลบในอัตราส่วน 5:1สามารถรับกำลังแรงอัดของก้อนอิฐดินดิบได้ค่าเฉลี่ยที่ 5.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หลังจากทำการทดสอบคุณสมบัติจะมีรูปแบบผนังที่แตกต่างกันเพื่อเทียบผลการทดสอบ โดยการเทียบนั้นจะเทียบ ระหว่างผนังดินที่ฉาบกับผนังดินที่ไม่ได้ฉาบ ,ผนังดินที่มีช่องเปิดกับผนังดินที่ไม่มีช่องเปิด ,ผนังดินมีช่องเปิดแบบฉาบกับผนังดินมีช่องเปิดแบบไม่ฉาบ ,ผนังดินที่ก่อเต็มแผ่นกับผนังดินที่ก่อครึ่งแผ่น

 จากการทดสอบผนังดินA1 A2 B1 และB2 สามารถรังแรงอัดเฉลี่ยได้ 5.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผนังดินA3และB3สามารถรังแรงอัดเฉลี่ยได้ 4.1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบผลผนังดินฉาบรับน้ำหนักบรรทุกได้เพิ่มจากผนังดินที่ไม่ได้ฉาบถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ผลจาการทดสอบการเปรียบเทียบผนังที่มีช่องเปิดและผนังที่ไม่มีช่องเปิดนั้นพบว่า ผนังทั้งสองแบบนั้นสามารถรับแรงอัดได้ใกล้เคียงกัน ผนังที่มีช่องเปิดนั้นมีการเคลื่อนตัวทางด้านข้างเพียงตำแหน่งเดียว จากการวัดระยะการเคลื่อนที่จากทั้งหมด 5 จุด ในส่วนของผลเปรียบเทียบผนังที่ก่อเต็มแผ่นกับ ผนังที่ที่ก่อครึ่งแผ่นพบว่ามีค่าของความชะลูดน้อยกว่าสองเท่าของผนังดินที่ก่อครึ่งแผ่น ผนังที่ก่อเต็มแผ่นสามารถรับแรงอัดได้มากกว่าผนังดินที่ก่อครึ่งแผ่น เมื่อพิจารณาการวิบัติของผนังดินที่มีความชะลูดสูงมีลักษณะการวิบัติที่เกิดจากการโก่งเดาะของผนังดินเอง ในส่วนผนังดินที่มีความชะลูดน้อยกว่าจะมีการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนของดินเอง