Civil Engineering CMU

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง

Computer Program for Pile Footing Reinforced Concrete Design (Strength Design Method: SDM)
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ภัค ธีระแนว
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศุภศิลป์ กุลเม็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

ความประสงค์สำหรับโครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง ก็เพื่อช่วยให้การคำนวณการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กและรวมไปถึงการออกแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงให้มีความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นซึ่งโครงงานนี้สำหรับการออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กจะยึดหลักตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1008-38 พ.ศ.2538 และสำหรับการออกแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงจะยึดหลักตาม มาตรฐาน มอก.396-2524เป็นหลัก

โปรแกรมชุดนี้ได้รับการออกแบบโดยพัฒนาให้มีความยึดหยุ่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น คุณสมบัติของคอนกรีตข้อมูลของตารางเหล็ก และรวมไปถึงตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบฐานรากเสาเข็ม ในส่วนรายละเอียดของเหล็กเสริมหลักที่ใช้ในโปรแกรม ได้เลือกใช้เหล็กข้ออ้อยซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านการรับกำลังแรงยึดเหนี่ยวและแรงกระทำได้ดีกว่าเหล็กกลม ผลจากการพัฒนาซอฟท์แวร์ของโครงงานในครั้งนี้ พบว่าการจัดวางตำแหน่งของเสาเข็มในรูปแบบต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแบบ เพราะในสภาพของการทำงานจริงในงานสนามจะมีผลของโมเมนต์เนื่องจากการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มเกิดขึ้นอาจเกิดจากการตอกเสาเข็มเอียงจากดิ่งที่ตั้งไว้หรือเสาเข็มหักจึงทำให้ต้องมีการเสริมเสาเข็มเข้าไป เป็นต้น