Civil Engineering CMU

การเปรียบเทียบราคาโครงสร้างเสา คานและพื้น สำหรับอาคารสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อิศราพงษ์ สุขสุนันท์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อิสรา ธงไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงการงานวิจัยฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นในบัญชีปริมาณงานวัสดุโครงสร้างคอนกรีตของอาคารสำนักงานและศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงสร้างคอนกรีตของอาคารสำนักงานโดยวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปริมาณวัสดุของโครงสร้างหลัก คือ เสา คานและพื้นจากนั้นได้ทำการถอดปริมาณงานจากแบบก่อสร้าง  เป็นบัญชีปริมาณงานและประมาณราคาโครงสร้างอาคารทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบพื้นหล่อในที่ ระบบพื้นสำเร็จรูปและระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ จากนั้นนำสัดส่วนต่างๆ ของบัญชีปริมาณงานของแต่ละโครงการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานวิจัย 2 งานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเรื่องสัดส่วนองค์ประกอบหลักสำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดย เชิดชัย กิจกัญจนาศน์ วุฒิพงศ์ เมืองน้อยและเอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ (2548) งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบราคาโครงสร้างสำหรับอาคารพักอาศัยโดย ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ (2551)  ได้ผลการวิจัยได้ว่าว่า อาคารสำนักงาน ใช้ปริมาณวัสดุในก่อสร้าง มากกว่า อาคารที่พักอาศัยและระบบของโครงสร้างคอนกรีตหล่อในเป็นระบบที่มีราคาโครงสร้างรวมมากที่สุด ถัดมาได้แก่ ระบบพื้นสำเร็จรูป และระบบคอนกรีตอัดแรงในที่